Podstawy Radiestezji

Fragmenty skryptu Radiestezja
Zbigniew Królicki

Dzisiejsza radiestezja to już nie tylko klasyczne różdżkarstwo i poszukiwanie wody, a wiele samodzielnych dyscyplin badawczych, których cechą wspólną jest stosowanie podobnego „sprzętu pomiarowego” i podobnych metod prowadzenia eksperymentu. W radiestezji można dziś wyodrębnić następujące samodzielne dyscypliny:

geotronikę – zajmującą się badaniem, poszukiwaniem i lokalizacją stref i zjawisk anomalii występujących pod i na powierzchni ziemi. Najpopularniejsze badania geotroniczne obejmują poszukiwania wody, minerałów, bogactw naturalnych, określanie stref geopatycznych, dyslokacji geologicznych i uskoków tektonicznych, ekspertyzy działek budowlanych i mieszkań, lokalizację miejsc ucieczki wody ze zbiorników itp.;

biotronikę – badającą procesy psychofizyczne, biofizyczne oraz biochemiczne, towarzyszące różnym formom postrzegania pozazmysłowego (które można też badać za pomocą współczesnej techniki pomiarowej). Jest ona podstawą dla wszelkich działań radiestezyjnych związanych z organizmem człowieka, oddziaływaniami bioinformacyjnymi i bioenergetycznymi, promieniowaniem organizmów żywych i ich pól biologicznych. Biotronika bada wpływ różnych czynników środowiskowych oraz pożywienia, leków, odzieży i materiałów budowlanych na organizm człowieka. Obejmuje też diagnostykę medyczną i weterynaryjną. Do biotroniki zalicza się niekiedy także architektoniczne planowanie przestrzeni z wykorzystaniem czynników radiestezyjnych.

fitotronikę – zwaną fitoradiestezją, zajmującą się zjawiskami związanymi roślinami – ich wpływem na człowieka, zwierzęta i inne rośliny, oraz wpływem człowieka, zwierząt i innych roślin na rośliny. Bada ona wzajemne związki, sympatie i antypatie, polaryzację i jonizację powietrza przez rośliny. Uczy wykorzystania tych zjawisk na działce, w ogródku, w domu, w kształtowaniu klimatu mieszkań i miejsc pracy. Zajmuje się też aspektami filozoficznymi radiestezji, jej związkami z przyrodą i filozofią przyrody, ochroną środowiska, problemami ekologicznymi i etycznymi. Wiele elementów fitotroniki jest z powodzeniem wykorzystywanych w rolnictwie i uprawach biodynamicznych.

teleradiestezję – najbardziej frapującą i zarazem najbardziej kontrowersyjną dziedzinę radiestezji, obejmującą poszukiwanie na odległość, w czasie i przestrzeni. Jest to działanie za pomocą map, planów, szkiców i zdjęć, najczęściej przy użyciu tak zwanego „świadka”. Jest to raczej specyficzna metoda prowadzenia prac radiestezyjnych niż samodzielna dziedzina radiestezji. Większość radiestetów zalicza ją jednak do samodzielnych działów radiestezji.

Przedstawiony podział i omówienie tych dziedzin nie wyczerpują możliwości i przykładów zastosowań radiestezji. Podział ten na pewno nie jest ostateczny. Problem jest tym bardziej złożony, że pośród radiestetów nie ma zgodności, co jeszcze wchodzi w skład radiestezji. Niekiedy do radiestezji zalicza się też psychotronikę z jej działami: telepatią, telekinezą i telegnozją.

Stosowany jest też podział uwzględniający rodzaj wykorzystywanego sprzętu radiestezyjnego, a więc różdżkarstwo i wahadlarstwo. Stworzenie w naszym kraju pewnych podstaw prawnych do rozwoju radiestezji wprowadziło też podział na radiestezję badawczą i radiestezję zawodową, oraz …

Jakie są zasady prowadzenia ekspertyz radiestezyjnych

Mówiąc o zasadach, starajmy się pamiętać o wszystkich, koncentrując się na tych, których nadrzędnym celem jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa pracy radiestety. Niezależnie od treści w nich zawartych, sposobu formułowania czy ewentualnych skutków wynikających z ich nieprzestrzegania, wszystkie te normy można w skrócie określić następująco: radiesteta powinien tak postępować, aby jak najkrócej przebywać w strefie promieniowania szkodliwego.

Nie oznacza to pośpiechu i pobieżnej pracy, chociaż obecność radiestety w zasięgu promieniowania wiąże się z kontaktem z promieniowaniem szkodliwym. Powinien on trwać tylko tyle, ile wymaga tego uzyskanie wyraźnego i jednoznacznego ruchu różdżki lub wahadła – ani sekundy dłużej.

Pracę w terenie, ekspertyzy mieszkań i działek budowlanych (czyli wszystko to, czym zajmuje się radiestezja zawodowa) powinna poprzedzać dokładna lustracja i w miarę dokładne zapoznanie się z topografią i konfiguracją terenu czy rozkładem mieszkania. To zaznajomienie się z terenem powinno być przeprowadzone bez używania jakiegokolwiek sprzętu radiestezyjnego i bez nastawiania się na odbiór jakichkolwiek sygnałów radiestezyjnych. Takie postępowanie ma na celu zaplanowanie trasy poruszania się z różdżką czy wahadłem, wprowadzenie ewentualnych korekt do stosowanych metod pracy i wyboru sprzętu …

Dokładna wizja lokalna przeprowadzona w terenie, na przykład przy poszukiwaniu wody, pozwala od razu wyeliminować te miejsca, gdzie wody na pewno nie będzie, jak i wskazać te, gdzie jest duże prawdopodobieństwo występowania wody. Przedmiotem analizy są przede wszystkim stan oraz rodzaj flory i fauny. Taka analiza to praktyczne wykorzystanie wiadomości teoretycznych na temat „upodobań” zwierząt i roślin. Eliminuje to też miejsca, gdzie ze względów zewnętrznych studnia nie będzie mogła być zlokalizowana: bliskości cieków ….

Takie przygotowanie do ekspertyzy pozwoli na zaoszczędzenie czasu pracy z różdżką czy wahadłem i tym samym skróci czas, w którym radiesteta jest najbardziej narażony na promieniowanie szkodliwe. Jednocześnie można zaryzykować stwierdzenie, że w końcowym efekcie ta oszczędność będzie znikoma, a w niektórych przypadkach takie prowadzenie poszukiwań przyczyni się nawet do przedłużenia okresu przebywania radiestety na …

Na pewno tak, ale musimy pamiętać, że z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy radiestety najbardziej niekorzystny jest ten okres, w którym nastawiony jest on bezpośrednio na odbiór promieniowania geopatycznego, czyli w zasadzie wtedy, gdy trzyma w dłoniach sprzęt biofizyczny – i to właśnie ten okres powinien być jak najkrótszy.

Następnym elementem prawidłowo prowadzonej ekspertyzy jest eliminacja już na wstępie wszystkich czynników, które mogą być powodem dekoncentracji i zakłócać jej przebieg. Ekspertyza powinna być prowadzona bez podpowiadaczy i kibiców, w spokoju, samotności, przy odpowiednim nastawieniu …

Nastawienie wewnętrzne, będąc pojęciem umownym, oznacza zespół cech psychofizycznych, takich jak zupełny spokój wewnętrzny i harmonia, rozluźnienie fizyczne, z jednoczesnym skupieniem i koncentracją uwagi. Zakłócenie któregoś z tych elementów stanowi wzrost zagrożenia zdrowia radiestety, powoduje szybsze zmęczenie i większe prawdopodobieństwo popełnienia błędów  …

Copyright  © Zbigniew Królicki 1997,
Prawa autorskie są własnością wydawnictwa KOS